נסיעת מבחן בנטלי

  אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מ ("היבואן") מבקש לעדכן אותך במידע הנוגע לרכב החדש שרכשת ו/או תרכוש ו/או בנוגע לרכבים אחרים ו/או אירועים של היבואן לרבות מידע טכני, שיווקי וסקרי שביעות רצון.
  כדי שהיבואן יוכל לעדכן אותך ולשלוח אליך מידע כאמור מבקש היבואן את אישורך לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלך כאמור מטה.

  אני החתום מטה, מצהיר ומאשר בזאת כדקלמן:

  1. פרטים אודותיי יישמרו וינוהלו במאגר מידע כדין של היבואן ו/או מי מטעמו בישראל או מחוץ לישראל, וזאת לשם ניהול הקשר עמי ו/או מתן מידע כאמור לעיל.

  2. אני מודע לכך שלא חלה עלי כל חובה חוקית למסור פרטים כל שהם אודותיי ליבואן.

  3. אני מודע לכך ומסכים שהפרטים אודותיי או חלק מהם יימסרו ל, ו/או יישמרו על ידי, ו/או ייחשפו בפני תאגידים מקבוצת פורשה העולמית ו/או ספקי שירותים של היבואן ו/או קבוצת פורשה, בישראל או מחוץ לישראל לשם ניהול הפרטים אודותיי ו/או למטרות המפורטות בסעיף 1 לעיל.

  4. לבסוף הריני לאשר ליבואן ליצור עימי קשר לרבות באמצעות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר לשם מסירת מידע כאמור לעיל.

  * לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, טופס הסכמה זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, טופס זה מיועד לשני המינים.